Taking too long? Close loading screen.

Các sản phẩm công nghệ

Theo định hướng nghiên cứu để áp dụng vào thực tiễn, giảng viên Khoa CNTT ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ. Ở dưới là một số sản phẩm khoa học công nghệ gần đây: